25 października, 2016

Regulamin płatności

REGULAMIN PŁATNOŚCI

 

 

REGULAMIN    PŁATNOŚCI

 

Jednostkowym czasem wynajmu kortów lub zajęć w szkółce to 55 minut. Pozostały czas do pełnej godziny to sprzątanie piłek, zasiatkowanie kortów.

  1. Gra jednorazowa (bez stałej rezerwacji konkretnej godziny) odbywa się na bieżąco. Rezerwacja kortu (ew. zajęć treningowych) dokonywana jest osobiście, telefonicznie, sms (nr tel. 509664401) lub pocztą elektroniczną na adres biuro@kortland.pl. Dokonanie rezerwacji skutkuje powstaniem obowiązku poniesienia opłaty określonej w Cenniku. Płatności dokonuje się z góry (przed grą lub zajęciami). Odwołanie tak uczynionej rezerwacji możliwe jest w dniu poprzedzającym dzień rezerwacji do godz. 18.00. W takim przypadku opłata za wynajęcie kortu (oraz trenera) nie zostaje naliczona. W przypadku odwołania gry w dniu rezerwacji, rezerwujący ma obowiązek poniesienia opłaty w całości (koszt wynajęcia kortu oraz koszt wynajęcia trenera z wyjątkiem sprzedaży danej godziny innemu chętnemu). W przypadku, gdy rezerwacji podlegało wynajęcie kortu wraz z trenerem, a w wyniku rezygnacji rezerwującego możliwe było jedynie wynajęcie kortu (bez trenera) to naliczona zostaje jedynie opłata z tytułu  rezerwacji trenera.
  2. Gra abonamentowa, tj. wynajęcie kortu na stałą godzinę i/lub treningu z trenerem obejmuje rezerwację konkretnego/konkretnych terminu/ów na kolejne 2 miesiące (dotyczy wynajmu kortów we wszystkich godzinach po godz. 16.00 w dni powszednie i w godz. 7.00-19.00 w weekendy – dotyczy również treningów). Przez kolejne 2 miesiące należy rozumieć okres rozpoczynający się pierwszego dnia kolejnego miesiąca (termin początkowy) i kończący się w dniu upływu okresu 2 pełnych miesięcy kalendarzowych.

Abonament wynajmu stałej godziny na 2 miesiące:

a)        przysługuje zniżka na wynajęcie kortu za godzinę (konkretna godzina konkretnego dnia);

b)        jeśli do rezerwacji godziny dochodzi również trening z instruktorem/trenerem opłatę trenerską uiszcza się po zakończonym treningu;

c)    nie przysługuje prawo żądania zwrotu kosztów wynajmu kortu w przypadku niewykorzystania rezerwacji, niezależnie czy nieobecność była wcześniej zgłoszona, z zastrzeżeniem postanowień pkt d. Ewentualna możliwość odrobienia niewykorzystanej z przyczyn losowych rezerwacji rozpatrywana jest indywidualnie;

d)   zwrot kosztów niewykorzystanych rezerwacji stosuje się jedynie w przypadku odwołania rezerwacji przez KORTLAND  lub w przypadku sprzedaży niewykorzystanej godziny w ramach rezerwacji, pod warunkiem uprzedniego zgłoszenia, że gracz nie będzie mógł wykorzystać posiadanej rezerwacji;

e)   odwołanie treningu dzień wcześniej do godz. 18.00 nie pociąga za sobą konieczności opłacenia rezerwacji trenera;

f)stosuje się domniemanie kontynuacji rezerwacji; jeżeli rezerwujący nie poinformuje, że rezygnuje z kontynuowania dokonania rezerwacji, termin rezerwacji kortu zostaje automatycznie przepisany na następny okres rozliczeniowy równy dwóm miesiącom, w rozumieniu pkt.18.;

g)    anulowanie rezerwacji na następny okres rozliczeniowy musi być dokonane przed rozpoczęciem nowego miesiąca.

Abonament na pulę godzin (dotyczy wynajmu kortu) – pula godzin do wykorzystania (10 lub 20 godzin) bez konieczności określania stałego terminu gry;

a)    płatność zgodna z cennikiem za abonament dokonywana jest z góry;

b)   rezerwującemu przysługuje zniżka adekwatna do puli godzin (określona w CENNIKU);

c)    gracz na bieżąco (osobiście, telefonicznie lub pocztą elektroniczną) ustala wolny termin gry, a po grze z jego puli zostanie odjęta wykorzystana liczba godzin (minimum stanowi czas jaki został zarezerwowany);

d)   abonament należy wykorzystać w trakcie trwania sezonu (zimowego lub letniego);

e)   niewykorzystane godziny przepadają wraz z zakończeniem danego sezonu (z wyjątkiem sytuacji gdy niewykorzystanie abonamentu nastąpiło z winy Klubu Tenisowego);

f)     obowiązują ogólne zasady odwoływania rezerwacji (bez opłat – poprzedniego dnia do godz. 18:00);

g)    niewykorzystane w ramach abonamentu godziny przepadają również w przypadku niemożności gry z powodu złych warunków atmosferycznych (sezon letni);

h)                 możliwe jest przeniesienie na następny sezon pozostałej w ramach posiadanego abonamentu puli godzin w przypadku zgłoszenia takiej chęci min. na dwa tygodnie przed planowanym zakończeniem sezonu.

 

Zajęcia grupowe w Szkółce Tenisowej

a)    zajęcia grupowe dzieci i młodzieży (2.osobowe i więcej) odbywają się zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem. Liczebność grup jest zgodna z życzeniem Klienta (max 4 os. w grupie)

b)   do zajęć grupowych nie stosuje się promocji abonamentowych. Zajęcia dzieci i młodzieży w Szkółce nie odbywają się w przerwach w nauce (dni ustawowo wolne i ferie zgodnie z planem dydaktycznym MEN):

zimowa przerwa świąteczna                       23.12.2016 r.  –  1.01.2017 r.

ferie zimowe                                                  13.02.2016 r.  –  26.02.2016 r.

wiosenna przerwa świąteczna                     13.04.2016 r.  –  18.04.2016 r.

Tzw. długie weekendy oraz nie są ustawowymi dniami wolnymi, w te dni zajęcia tenisowe odbywają się zgodnie z planem.

c)    płatność za zajęcia dokonywana jest miesięcznie z góry do 10 dnia miesiąca kalendarzowego, w których zajęcia są prowadzone.

d)    nieobecność można odrobić jedynie w przypadku zgłoszenia nieobecności poprzedniego dnia do godz. 18:00.  Odrabianie odbywa się na innych zajęciach niepełnej grupy na podobnym poziomie szkoleniowym. O możliwościach odrabiania informuje Klub Tenisowy, który zobowiązany będzie do wskazania 3 potencjalnych terminów odrobienia zajęć; w przypadku niewykorzystaniu żadnego z proponowanych terminów możliwość odrobienia nieobecności przepada. Dodatkowym warunkiem odrobienia zajęć jest niezaleganie z bieżącymi płatnościami za zajęcia.

e)   nieobecność niezgłoszona najpóźniej do godz. 18:00 dnia poprzedzającego zajęcia nie może być odrobiona i w takim wypadku nie przysługuje również prawdo do żądania zwrotu opłaty za zajęcia;

f)     istnieje możliwość czasowej rezygnacji z zajęć (na miesiąc lub dłuższy okres) i tym samym nie powstaje obowiązek ponoszenia opłat, z zastrzeżeniem że:

  • o wycofaniu dziecka z zajęć w kolejnym miesiącu należy poinformować najpóźniej na ostatnich zajęciach poprzedniego miesiąca; w przeciwnym razie zostanie naliczona opłata za następny miesiąc,
  • z czasowym zawieszeniem uczestnictwa dziecka w zajęciach wiąże się ryzyko utraty miejsca w grupie w przyszłości – miejsce to traktowane będzie jako wolne,
  • wycofanie dziecka jest równoznaczne z wypisaniem ze Szkółki Tenisowej i brakiem możliwości odrobienia zaległych nieobecności, jak również zwrotu wpłaconych pieniędzy za nieobecność na zajęciach.

Zajęcia indywidualne w Szkółce Tenisowej

Zajęcia indywidualne odbywają się zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem. Płatności za zajęcia, zasady odwoływania zajęć, odrabiania zajęć, zwrotu poniesionych opłat odbywają się na zasadach analogicznych jak w przypadku zajęć grupowych.

  1. Opłaty abonamentowe za zajęcia w Szkółce Tenisowej nie łączą się z innymi promocjami. Określa się następujące sezony, o których mowa w niniejszym Regulaminie:

Zimowy: 1 X  2016r. –  30 IV 2017r.,

Letni : 1 V 2017r. – 30 IX 2017r.

W przypadku, gdy dane zajęcia odbywać się będą na podstawie pisemnych umów zawartych przez Klub Tenisowy i uczestnika zajęć bądź jego rodzica/opiekuna i gdy pomiędzy postanowieniami tak zawartych umów i postanowieniami niniejszego Regulaminu wystąpią sprzeczności, stosować się będzie właściwe postanowienia umów.

Klub Tenisowy zastrzega sobie prawo zmiany Cennika i Regulaminu Płatności w trakcie trwania sezonu.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com