25 października, 2016

Regulaminy

Regulamin płatności

Jednostkowym czasem wynajmu kortów lub zajęć w szkółce to 55 minut. Pozostały czas do pełnej godziny to sprzątanie piłek, zasiatkowanie kortów.

 1. Gra jednorazowa (bez stałej rezerwacji konkretnej godziny) odbywa się na bieżąco. Rezerwacja kortu (ew. zajęć treningowych) dokonywana jest osobiście, telefonicznie, sms (nr tel. 509664401) lub pocztą elektroniczną na adres biuro@kortland.pl. Dokonanie rezerwacji skutkuje powstaniem obowiązku poniesienia opłaty określonej w Cenniku. Płatności dokonuje się z góry (przed grą lub zajęciami). Odwołanie tak uczynionej rezerwacji możliwe jest w dniu poprzedzającym dzień rezerwacji do godz. 18.00. W takim przypadku opłata za wynajęcie kortu (oraz trenera) nie zostaje naliczona. W przypadku odwołania gry w dniu rezerwacji, rezerwujący ma obowiązek poniesienia opłaty w całości (koszt wynajęcia kortu oraz koszt wynajęcia trenera z wyjątkiem sprzedaży danej godziny innemu chętnemu). W przypadku, gdy rezerwacji podlegało wynajęcie kortu wraz z trenerem, a w wyniku rezygnacji rezerwującego możliwe było jedynie wynajęcie kortu (bez trenera) to naliczona zostaje jedynie opłata z tytułu  rezerwacji trenera.
 2. Gra abonamentowa, tj. wynajęcie kortu na stałą godzinę i/lub treningu z trenerem obejmuje rezerwację konkretnego/konkretnych terminu/ów na kolejne 2 miesiące (dotyczy wynajmu kortów we wszystkich godzinach po godz. 16.00 w dni powszednie i w godz. 7.00-19.00 w weekendy – dotyczy również treningów). Przez kolejne 2 miesiące należy rozumieć okres rozpoczynający się pierwszego dnia kolejnego miesiąca (termin początkowy) i kończący się w dniu upływu okresu 2 pełnych miesięcy kalendarzowych.

Abonament wynajmu stałej godziny na 2 miesiące:

a)        przysługuje zniżka na wynajęcie kortu za godzinę (konkretna godzina konkretnego dnia);

b)        jeśli do rezerwacji godziny dochodzi również trening z instruktorem/trenerem opłatę trenerską uiszcza się po zakończonym treningu;

c)    nie przysługuje prawo żądania zwrotu kosztów wynajmu kortu w przypadku niewykorzystania rezerwacji, niezależnie czy nieobecność była wcześniej zgłoszona, z zastrzeżeniem postanowień pkt d. Ewentualna możliwość odrobienia niewykorzystanej z przyczyn losowych rezerwacji rozpatrywana jest indywidualnie;

d)   zwrot kosztów niewykorzystanych rezerwacji stosuje się jedynie w przypadku odwołania rezerwacji przez KORTLAND lub w przypadku sprzedaży niewykorzystanej godziny w ramach rezerwacji, pod warunkiem uprzedniego zgłoszenia, że gracz nie będzie mógł wykorzystać posiadanej rezerwacji;

e)   odwołanie treningu dzień wcześniej do godz. 18.00 nie pociąga za sobą konieczności opłacenia rezerwacji trenera;

f) stosuje się domniemanie kontynuacji rezerwacji; jeżeli rezerwujący nie poinformuje, że rezygnuje z kontynuowania dokonania rezerwacji, termin rezerwacji kortu zostaje automatycznie przepisany na następny okres rozliczeniowy równy dwóm miesiącom, w rozumieniu pkt.18.;

g)    anulowanie rezerwacji na następny okres rozliczeniowy musi być dokonane przed rozpoczęciem nowego miesiąca.

Abonament na pulę godzin (dotyczy wynajmu kortu) – pula godzin do wykorzystania (10 lub 20 godzin) bez konieczności określania stałego terminu gry;

a)    płatność zgodna z cennikiem za abonament dokonywana jest z góry;

b)   rezerwującemu przysługuje zniżka adekwatna do puli godzin (określona w CENNIKU);

c)    gracz na bieżąco (osobiście, telefonicznie lub pocztą elektroniczną) ustala wolny termin gry, a po grze z jego puli zostanie odjęta wykorzystana liczba godzin (minimum stanowi czas jaki został zarezerwowany);

d)   abonament należy wykorzystać w trakcie trwania sezonu (zimowego lub letniego);

e)   niewykorzystane godziny przepadają wraz z zakończeniem danego sezonu (z wyjątkiem sytuacji gdy niewykorzystanie abonamentu nastąpiło z winy Klubu Tenisowego);

f)     obowiązują ogólne zasady odwoływania rezerwacji (bez opłat – poprzedniego dnia do godz. 18:00);

g)    niewykorzystane w ramach abonamentu godziny przepadają również w przypadku niemożności gry z powodu złych warunków atmosferycznych (sezon letni);

h)                 możliwe jest przeniesienie na następny sezon pozostałej w ramach posiadanego abonamentu puli godzin w przypadku zgłoszenia takiej chęci min. na dwa tygodnie przed planowanym zakończeniem sezonu.

 Zajęcia grupowe w Szkółce Tenisowej

a)    zajęcia grupowe dzieci i młodzieży (2.osobowe i więcej) odbywają się zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem. Liczebność grup jest zgodna z życzeniem Klienta (max 4 os. w grupie)

b)   do zajęć grupowych nie stosuje się promocji abonamentowych. Zajęcia dzieci i młodzieży w Szkółce nie odbywają się w przerwach w nauce (dni ustawowo wolne i ferie zgodnie z planem dydaktycznym MEN): zimowa przerwa świąteczna, ferie zimowe, wiosenna przerwa świąteczna

Tzw. długie weekendy nie są ustawowymi dniami wolnymi, w te dni zajęcia tenisowe odbywają się zgodnie z planem.

c)    płatność za zajęcia dokonywana jest miesięcznie z góry do 10 dnia miesiąca kalendarzowego, w których zajęcia są prowadzone.

d)    nieobecność można odrobić jedynie w przypadku zgłoszenia nieobecności poprzedniego dnia do godz. 18:00.  Odrabianie odbywa się na innych zajęciach niepełnej grupy na podobnym poziomie szkoleniowym. O możliwościach odrabiania informuje Klub Tenisowy, który zobowiązany będzie do wskazania 3 potencjalnych terminów odrobienia zajęć; w przypadku niewykorzystaniu żadnego z proponowanych terminów możliwość odrobienia nieobecności przepada. Dodatkowym warunkiem odrobienia zajęć jest niezaleganie z bieżącymi płatnościami za zajęcia.

e)   nieobecność niezgłoszona najpóźniej do godz. 18:00 dnia poprzedzającego zajęcia nie może być odrobiona i w takim wypadku nie przysługuje również prawdo do żądania zwrotu opłaty za zajęcia;

f)     istnieje możliwość czasowej rezygnacji z zajęć (na miesiąc lub dłuższy okres) i tym samym nie powstaje obowiązek ponoszenia opłat, z zastrzeżeniem że:

 • o wycofaniu dziecka z zajęć w kolejnym miesiącu należy poinformować najpóźniej na ostatnich zajęciach poprzedniego miesiąca; w przeciwnym razie zostanie naliczona opłata za następny miesiąc,
 • z czasowym zawieszeniem uczestnictwa dziecka w zajęciach wiąże się ryzyko utraty miejsca w grupie w przyszłości – miejsce to traktowane będzie jako wolne,
 • wycofanie dziecka jest równoznaczne z wypisaniem ze Szkółki Tenisowej i brakiem możliwości odrobienia zaległych nieobecności, jak również zwrotu wpłaconych pieniędzy za nieobecność na zajęciach.

Zajęcia indywidualne w Szkółce Tenisowej

Zajęcia indywidualne odbywają się zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem. Płatności za zajęcia, zasady odwoływania zajęć, odrabiania zajęć, zwrotu poniesionych opłat odbywają się na zasadach analogicznych jak w przypadku zajęć grupowych.

 1. Opłaty abonamentowe za zajęcia w Szkółce Tenisowej nie łączą się z innymi promocjami. Określa się następujące sezony, o których mowa w niniejszym Regulaminie:

Zimowy: 1 X   –  30 IV    Letni: 1 V  – 30 IX

W przypadku, gdy dane zajęcia odbywać się będą na podstawie pisemnych umów zawartych przez Klub Tenisowy i uczestnika zajęć bądź jego rodzica/opiekuna i gdy pomiędzy postanowieniami tak zawartych umów i postanowieniami niniejszego Regulaminu wystąpią sprzeczności, stosować się będzie właściwe postanowienia umów.

Klub Tenisowy zastrzega sobie prawo zmiany Cennika i Regulaminu Płatności w trakcie trwania sezonu.

REGULAMIN KLUBU TENISOWEGO KORTLAND 

 1. Organizatorem i właścicielem Klubu Tenisowego są Paweł Hadryś i Sándor Ladányi działający pod firmą „KORTLAND Paweł Hadryś & Sándor Ladányi” spółka cywilna, ul. Modlińska 65 05-110 Jabłonna (dalej również „KORTLAND” lub „Klub Tenisowy”).
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady działania Klubu Tenisowego. Zasady określone w Regulaminie dotyczą wszystkich graczy indywidualnych oraz uczestników zajęć organizowanych przez KORTLAND – w tym zajęć grupowych, turniejów i rozgrywek ligowych.
 3. Klub Tenisowy nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie czy w mieniu Uczestników, co dotyczy w szczególności przypadków przebywania przez Uczestników poza terenem kortów Klubu Tenisowego, także gdy takie przebywanie odbywać się będzie samowolnie przez Uczestnika, jak też, gdy Uczestnik przebywać będzie poza terenem Klubu Tenisowego w oczekiwaniu na rozpoczęcie zajęć, czy po ich zakończeniu. Modyfikacja powyższych zasad odpowiedzialności jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy tak stanowić będą bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty/rzeczy pozostawione przez Uczestników czy osoby im towarzyszące w obiektach Klubu Tenisowego bądź ich sąsiedztwie, przy czym przez sąsiedztwo takie należy rozumieć teren/obszar znajdujący się poza terenem Klubu Tenisowego (np. parking).
 5. W przypadku, gdyby korzystający z kortów/zajęć i/lub osoba mu towarzysząca swoim działaniem/zaniechaniem spowodowała szkodę w mieniu i/lub na osobie, zobowiązana będzie do jej naprawienia, w myśl właściwych przepisów prawa. W każdym razie korzystający przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w takiej sytuacji Klub Tenisowy nie ponosi żadnej odpowiedzialności w tym z powodu braku nadzoru.
 6. Gra na kortach Klubu Tenisowego odbywa się na własną odpowiedzialność graczy lub na odpowiedzialność rodziców/opiekunów prawnych graczy niepełnoletnich, co dotyczy w szczególności odpowiedzialności za skutki takiej gry, wynikające z ujawnionych bądź ukrytych przeciwwskazań zdrowotnych do gry w tenisa. Klub Tenisowy nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia doznany w trakcie gry w  tenisa bądź będący skutkiem takiej gry chyba że inaczej stanowić będą bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Klub Tenisowy dokłada starań celem zapewnienia bezpiecznych warunków gry. Jednakże gracze oraz rodzice/opiekunowie graczy niepełnoletnich przyjmują do wiadomości, iż uprawianie tenisa na każdym poziomie wiąże się z ryzykiem wystąpienia uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.
 8. Uczestnictwo w grach indywidualnych, zajęciach organizowanych przez KORTLAND, w tym w rozgrywkach sportowych równoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu. Wszyscy gracze indywidualni oraz uczestnicy zajęć organizowanych przez KORTLAND zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu, a nadto etykiety gry w tenisa, w tym w szczególności reguł fair play.
 9. Wszystkich graczy obowiązuje strój sportowy (tenisowy) dostosowany do warunków atmosferycznych, buty tenisowe bez ostrych kantów, z gładką podeszwą (bez bieżnika).
 10. W ramach jednej godziny zegarowej gier indywidualnych lub zajęć organizowanych przez KORTLAND przeznacza się 5 minut na uporządkowanie kortu (siatkowanie). Oznacza to, że czas jednej godziny gier indywidualnych lub zajęć organizowanych przez KORTLAND wynosi 55 minut. W przypadku, gdy czas gry indywidualnej lub zajęć organizowanych przez KORTLAND przekracza jedną godziną zegarową, czas niezbędny na uporządkowanie kortu odlicza się jedynie od ostatniej godziny gry (lub jednostki czasowej krótszej niż godzina zegarowa).
 11. Uczestnicy gier indywidualnych oraz zajęć organizowanych przez KORTLAND obowiązani są stosować się do poleceń trenerów, instruktorów oraz personelu.
 12. Rodzice/opiekunowie graczy niepełnoletnich odpowiadają za bezpieczne przybycie na zajęcia i powrót do domu swoich podopiecznych.
 13. Bez odrębnej zgody graczy lub rodziców/opiekunów graczy niepełnoletnich Klub Tenisowy może zamieszczać na stronie internetowej kortland.pl lub w innych materiałach promocyjnych, jedynie zdjęcia graczy uczestniczących w zajęciach organizowanych przez KORTLAND, w tym rozgrywkach sportowych. Zdjęcia te wykonywane będą jedynie w czasie zajęć oraz w związku z nimi (zdjęcia obejmować będą tzw. sytuacje na korcie lub ceremonie wręczania nagród). Każdemu graczowi przysługuje prawo do niewyrażenia lub cofnięcia zgody na publikację zdjęć obejmujących jego wizerunek.
 14. Zdjęcia graczy indywidualnych (jednostkowe wizerunki) będą publikowane wyłącznie za ich uprzednią zgodą.
 15. Zaplanowane zajęcia organizowane przez KORTLAND oraz gry indywidualne nie odbywają się w przypadku złych warunków atmosferycznych (lub następstw złych warunków atmosferycznych) uniemożliwiających ich rozpoczęcie i przeprowadzenie, a także w przypadku wystąpienia siły wyższej.
 16. O możliwości przeprowadzenia zajęć (w związku ze złymi warunkami atmosferycznymi) decyduje Klub Tenisowy o czym należy upewnić się najpóźniej 0,5 godz. przed zajęciami.
 17. Błędna ocena gracza o niemożliwości gry lub odbycia zajęć w związku z warunkami atmosferycznymi nie zwalnia gracza z obowiązku wniesienia opłaty w pełnej wysokości (w przypadkach, gdy odbycie gry lub zajęć organizowanych przez KORTLAND było możliwe). W przypadku odwołania zajęć przez Klub Tenisowy opłata za kort zostaje zwrócona, bądź ewentualnie gra indywidualna albo zajęcia zostają przeniesione na inny ustalony z graczem termin.
 18. Opłaty za wynajęcie kortu i udział w zajęciach organizowanych przez KORTLAND mogą być wnoszone gotówką lub w przypadku stałych klientów przelewem na rachunek bankowy nr 16 1140 2004 0000 3302 7404 3746 prowadzony na rzecz: „Paweł Hadryś & Sándor Ladányi KORTLAND” spółka cywilna, ul. Modlińska 65 05-110 Jabłonna.
 19. Gry indywidualne w Klubie Tenisowym odbywają się w formie gry jednorazowej oraz gry abonamentowej. Regulacje powyższych form określa Regulamin Płatności dostępny na obiektach Klubu Tenisowego, jak również na stronie kortland.pl
 20. Wszelkie uwagi, zażalenia, propozycje dotyczące funkcjonowania Klubu Tenisowego należy kierować do właścicieli, Pawła Hadrysia i Sándora Ladányi pod nr tel: 509664401 lub e-mailem: biuro@kortland.pl
 21. Niniejszy Regulamin dostępny jest na terenie Klubu Tenisowego, poprzez wywieszenie jego treści, pod następującymi adresami: ul. Przylesie 60, 05-110 Jabłonna oraz ul. Modlińska 65, 05-110 Jabłonna oraz umieszczenie na stronie internetowej kortland.pl
 22. Klub tenisowy zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu również w trakcie trwania sezonu.
 23. Załącznikiem do niniejszego Regulaminu jest Cennik, opublikowany łącznie z Regulaminem.

Regulamin Ligi Tenisowej oraz turnieju Masters 2020/2021

Aktualizacja: 28 IX 2020r. godz. 20:30

Uczestnicy

 1. Uczestnikiem Ligi Tenisowej może być każdy, nie notowany na listach licencjonowanych zawodników PZT. Instruktorzy, trenerzy muszą zostać zakwalifikowani przez Organizatora.
 2. Liga Tenisowa Kortland odbywa się wyłącznie na obiektach Klubu Tenisowego Kortland.

Rundy

Rundy trwają dwa miesiące

I RUNDA 1.09.2020 – 31.10.2020

II RUNDA 1.11.2020 – 31.12.2020

III RUNDA 1.01.2021 – 28.02.2021

IV RUNDA 1.03.2021 – 30.04.2021

V RUNDA 1.05.2021 – 1.06.2021

MASTERS:  1.06.2021 – 15.06.2021

FINAŁY MASTERS PIKNIK KORTLAND:  20.06.2021

System rozgrywek

 1. Liga Tenisowa KORTLAND (dalej zwana Ligą) składa się z dwóch równoległych lig;
 2. Liga Niebieska – 5 grup po 8 zawodników (dalej zwana „wyższa”)
 3. Liga Zielona – pozostałe grupy po 8 zawodników (dalej zwana „niższa”)
 4. Każda Liga składa się z 5 grup (od A do E) po 8 zawodników. Dopuszcza się powstanie kolejnych grup jednakże ilość grup w Lidze Niebieskiej (wyższej) może liczyć maksymalnie 5. W przypadku, gdy w trakcie sezonu powstaną kolejne 3 grupy w lidze niższej, w nowym sezonie utworzona zostanie kolejna Liga.
 5. Zawodnicy w każdej rundzie rozgrywają mecze systemem „każdy z każdym” do dwóch wygranych setów. Set rozstrzygający domyślnie jest setem regularnym, chyba że zawodnicy przed rozpoczęciem meczu jednomyślnie uzgodnią inaczej.
 6. Po zakończonej rundzie 3 zawodników z największą liczbą wygranych meczów przechodzi do grupy wyższej, trzech z najmniejszą liczbą wygranych meczów spada do grupy niższej, pozostali zawodnicy pozostają w grupie.  Z grupy E Ligi Niebieskiej zawodnicy spadają do grupy A Ligi Zielonej. By zostać sklasyfikowanym do awansu lub pozostania w grupie konieczne jest rozegranie 50% meczów przewidzianych dla danej grupy w rundzie (nie dotyczy to grupy A Ligi Zielonej, jeśli liczba uczestników jest większa niż 8 osób). W przypadku dwóch zawodników z identyczną liczbą zwycięskich meczów o klasyfikacji decyduje:
   • liczba rozegranych meczów w danej rundzie (więcej rozegranych meczów wygrywa)
   • mecz bezpośredni.

Jeśli jest więcej niż dwóch zawodników z taką samą liczba zwycięstw o klasyfikacji decyduje:

   • liczba rozegranych meczów w danej rundzie (więcej rozegranych meczów wygrywa)
   • suma uzyskanych punktów w danej rundzie
   • pozycja w Rankingu
   • bilans setów wygranych do przegranych (W-L) w danej rundzie
   • bilans gemów wygranych do przegranych (W-L) w danej rundzie (supertiebreak brany jest pod uwagę tylko jako set)
   • bilans setów wygranych do przegranych (W-L) od początku  sezonu
   • bilans gemów wygranych do przegranych (W-L) od początku sezonu (supertiebreak brany jest pod uwagę tylko jako set).

7. Jeśli w trakcie trwania lub na zakończenie rundy zawodnik wycofuje się z Ligi na Jego miejsce wchodzi kolejna osoba z grupy niższej.

9. Ligi mają identyczną punktację za mecze zgodnie z obowiązującą Tabelą Punktacji, prowadzony jest również równoległy Ranking Generalny dla poszczególnych Lig.

10. Na koniec sezonu w każdej Lidze rozegrany zostanie turniej MASTERS (Regulamin turnieju MASTERS – patrz niżej)

11. Ponowne zapisanie się do rozgrywek może się dokonać po upływie 2 pełnych rund od momentu ogłoszenia rezygnacji w rozgrywkach (patrz rozdział „Dopisanie się nowego zawodnika”).

Dopisanie się nowego zawodnika

 1. Wpisowe do rozgrywek dla nowego zawodnika to 50 zł niezależnie od Ligi. To opłata jednorazowa.
 2. Nowy zawodnik (pretendent) chcąc zapisać się do rozgrywek musi zadeklarować w której Lidze chce grać. Jeśli wybiera Ligę Niebieską aby dostać się do tej Ligi musi wygrać mecz „kwalifikacyjny” z wylosowanym do tego meczu zawodnikiem („egzaminatorem”) z grup B-C Ligi Niebieskiej. W przypadku zwycięstwa trafia na ostatnie miejsce w Rankingu Generalnym oraz do ostatniej grupy tej Ligi; zawodnicy dzielą się kosztami wynajmu kortu za ten mecz po połowie. Jeśli pretendent przegrywa mecz „egzaminacyjny” uiszcza całkowitą opłatę za wynajęty na ten mecz kort oraz automatycznie trafia do ostatniej grupy niższej Ligi Zielonej oraz na ostatnie miejsce w Rankingu Generalnym tej Ligi. Jeśli zaś zawodnik wybiera Ligę Zieloną zostaje z marszu wpisany do ostatniej grupy i może rozpocząć swoje mecze.
 3. Za mecz kwalifikacyjny zawodnicy dostają punkty zgodnie z grupą w której grają; zawodnik „egzaminujący” zgodnie ze swoją grupą a zawodnik „egzaminowany” zgodnie z grupą, do której trafi po meczu.
 4. Mecz kwalifikacyjny nie jest wymagany jedynie w najniższej Lidze.
 5. Za nowego zawodnika rozumie się również osobę, która uprzednio zrezygnowała z rozgrywek.
 6. W Lidze Niebieskiej dopuszcza się dopisanie do ostatniej grupy maksymalnie 3 nowych zawodników w danej rundzie. Każda kolejna osoba chętna do uczestnictwa w rozgrywkach musi poczekać na rozpoczęcie kolejnej rundy. Wówczas będzie on tworzyć kolejną grupę wraz z zawodnikami, którzy w tej rundzie uzyskają najsłabsze bilanse meczów wygranych do przegranych z ostatniej grupy Ligi.

Zasady rozegrania meczów

Umawianie się na mecz odbywa się poprzez rozmowę telefoniczną lub sms pomiędzy zainteresowanymi zawodnikami. Na rozegranie meczów zawodnicy mają czas do końca rundy przy zachowaniu następujących zasad:

 1. Przy osobistym wyzwaniu (telefon, sms) Wyzywający w momencie wyzwania proponuje termin rozegrania meczu. Wyzwany musi na to wyzwanie zareagować w ciągu 24 godzin. Jeśli nie zareaguje, wówczas Wyzywający ma prawo otrzymać walkovera.  Zawodnicy w ciągu 10 dni od daty pierwszego wyzwania muszą mecz rozegrać. Jeśli nie rozegrają z winy Wyzwanego, wówczas Wyzywający ma prawo do walkovera; jeśli zawodnicy nie są w stanie dogadać się w sprawie terminu (w ciągu tych 10 dni) wówczas mecz jest nierozstrzygnięty, może być rozegrany w późniejszym terminie danej rundy.
 2. Jeśli zawodnik wywołany odwoła umówiony mecz bez poinformowania przeciwnika z jednoczesną prośbą o przełożenie meczu na inny określony termin, wywołującemu z urzędu przysługuje walkover.
 3. Jeżeli zawodnicy nie są w stanie ustalić terminu meczu z przyczyn leżących po obu stronach (brak możliwości dostosowania się jednego i drugiego gracza do proponowanych terminów) uważa się, że takie wyzwanie traci ważność, przy czym aby to nastąpiło obowiązujące jest zaproponowanie przynajmniej czterech terminów przez każdego z graczy w ciągu całej rundy (propozycje powinny zawierać terminy wieczorne jak również terminy przy świetle dziennym). O każdej propozycji Organizator powinien wiedzieć.
 4. Organizator, by ułatwić zawodnikom rozegranie meczów, będzie telefonicznie informował o ewentualnych wolnych kortach oraz w miarę możliwości będzie pośredniczył w ustalaniu meczów.
 5. Brak umawiania meczów ze strony Organizatora nie może być powodem przyznania walkovera.
 6. Wyzwanie na mecz, jak również wyzwanie do dokończenia meczu może odbyć się najpóźniej 10 dni od ostatniego dnia danej rundy.  Po tym terminie niemożność ustalenia terminu gry nie pociąga za sobą walkowera dla żadnej ze stron za wyjątkiem sytuacji udokumentowania unikania gry oraz sytuacji z pkt 5.
 7. O odwołaniu umówionego meczu musi być poinformowany zarówno  przeciwnik jak też Organizator. Jeśli odwołujący nie zapyta przeciwnika o możliwość przełożenia meczu (wraz z propozycją terminu), automatycznie zostaje przyznany walkover. Po odwołaniu meczu do odwołującego należy inicjatywa ponownego ustalenia terminu meczu (zaproponować musi przynajmniej 3 terminy wolnych kortów – w tym termin przy świetle dziennym) pod rygorem przyznania drugiemu zawodnikowi walkovera na koniec rundy (patrz pkt 5.)
 8. Przy umawianiu się na mecz zalecana jest postawa dżentelmeńska, z chęcią polubownego ustalania terminów gier. Decyzję o przyznaniu ewentualnego walkovera z powodu niemożności umówienia się na mecz podejmuje Organizator ostatniego dnia rundy na podstawie informacji o rażącym unikaniu gry (wielokrotne propozycje od zawodnika lub Organizatora pozostawione bez rezultatu). Organizator będzie starał się sporne kwestie rozwiązywać polubownie.
 9. Umówiony mecz może trwać maksymalnie do godziny 22:30. Po tej godzinie dokończenie meczu jest możliwe tylko w przypadku zgody przedstawiciela Organizatora / Klubu. Nie ma również obowiązku dokończenia meczu po tej godzinie jeśli jeden z zawodników tego nie chce niezależnie od aktualnego wyniku (brak kreczu). Mecz ten: 1. będzie wpisany z wynikiem dotychczasowym do tabeli – jeśli strony nie ustalą nowego terminu dokończenia meczu, 2. dokończony zostaje ze stanu przerwania (jeśli taka wola zawodnika mającego przewagę punktową w dotychczasowym wyniku), 3. może być rozegrany od nowa (obopólna zgoda zawodników).
 10. Mecze odbywać się będą bez obecności sędziego. Generalną zasadą jest sędziowanie swojej strony kortu. Wykluczone jest przejście zawodnika na stronę przeciwnika w celu sprawdzenia śladu nawet, gdy mecz rozgrywany jest bez sędziego chyba że zawodnik pozwoli na przejście na swoją stronę przeciwnika. Przejście na stronę przeciwnika bez pozwolenia pociąga za sobą przyznanie punktu w gemie przeciwnikowi. W przypadku rażących błędów sędziowania lub braku porozumienia co do skuteczności sędziowania zawodnik ma prawo poprosić osobę trzecią o sędziowanie spotkania i obaj zawodnicy muszą się na to zgodzić. W takim przypadku decyzje sędziego są ostateczne. Przepisy gry amatorskiej znaleźć można na stronie www.pzt.pl

 Piłki

 1. Aby zawodnicy mieli zbliżone szanse na dobrą grę piłki zapewnia sponsor lub Organizator.
 2. Mecze rozgrywane będą piłkami nowymi lub maksymalnie po jednym meczu.
 3. Jeśli piłki będą zapewniane przez Organizatora, wówczas od każdego zawodnika przy pierwszym meczu w danej rudzie pobrana zostanie kwota 55 zł jednorazowej opłaty za rundę.
 4. Po każdym meczu piłki wracają do Klubu.

Płatności

 1. Zawodnicy uiszczają opłatę za wynajęcie kortu po połowie.
 2. W przypadku, gdy zawodnik nie stawi się na umówiony mecz bez uprzedzenia lub do meczu pozostało mniej niż 24 godziny zostanie on obciążony całością opłaty rezerwacji kortów, chyba że Organizatorowi uda się sprzedać te godziny.
 3. Minimalna opłata to równowartość za rezerwację; jeśli jest możliwość przedłużenia meczu zawodnicy uiszczają opłatę za każde następne 0,5 godz. wynajmu kortu.
 4. Zawodników obowiązywać będą następujące opłaty za wynajem kortów na mecze Ligi w sezonie letnim (1V – 30 IX 2020r.):

w dni powszednie w godzinach 7.00-15.00:

 • na kortach otwartych (ul. Przylesie 60) 20 zł/godz.
 • na halach (ul. Modlińska 65) 30 zł/godz.,

w dni powszednie w godzinach 15.00-23.00 oraz soboty, niedziele i święta w godzinach 7.00-23.00:

 • na kortach otwartych 30zł/godz.
 • w halach 40 zł/godz.

W sezonie zimowym (1X – 31 IV 2021r.):

w dni powszednie w godzinach 7.00-15.00:

 • w halach  (ul. Modlińska 65)  60 zł/godz.,

w dni powszednie w godzinach 15.00-23.00 oraz soboty, niedziele i święta w godzinach 7.00-23.00:

 • w halach i pod balonem 70 zł/godz.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie sezonu. Ewentualne zmiany będą podyktowane jedynie rozwiązaniem nieprzewidzianych sytuacji na korzyść zawodników i harmonijnego przeprowadzenie rozgrywek.

Turniej Masters

Na zakończenie sezonu rozegrane zostaną 2 turnieje MASTERS:

MASTERS A – dla 8 najwyżej notowanych zawodników Rankingu Ligi Niebieskiej na dzień zakończenia ostatniej rundy w sezonie

MASTERS B – dla zawodników z miejsc 37, 38, 39, 40 (4 zawodników) Rankingu Ligi Niebieskiej oraz 4 najwyżej notowanych zawodników Rankingu Ligi Zielonej

Ostateczne podsumowanie rozgrywek grupowych MASTERS odbywa się wg następującej kolejności:

 1. największa liczba zwycięstw;
 2. największa liczba rozegranych meczów;

Komentarz: bilans W-L 2-1 jest lepszy niż bilans W-L 2-0; bilans 1-2 lepszy niż 1-0.

 1. Bezpośredni wynik jeśli dwóch (2) zawodników ma taką samą liczbę zwycięstw,
 2. jeśli trzech (3) zawodników ma jedno (1) zwycięstwo, zawodnik, który ma mniej niż trzy (3) rozegrane mecze automatycznie odpada z pozostałych dwóch zawodników awansuje zwycięzca bezpośredniego meczu pomiędzy pozostałymi zainteresowanymi (z bilansem W-L 1-2); albo

zawodnik z wyższym % wygranych setów; albo                                    zawodnik z wyższym % wygranych gemów; albo                                          pozycja w Rankingu Generalnym na koniec sezonu; albo                                    pozycja w Rankingu Generalnym na koniec sezonu poprzedniego

Komentarz 1: 1 zawodnik ma 3 zwycięstwa a pozostali 3 zawodnicy mają po 1 zwycięstwie. Z 3 graczy z dorobkiem jednego zwycięstwa 1 zawodnik rozegrał tylko 2 mecze, pozostali zawodnicy rozegrali wszystkie 3 mecze. Zawodnik, który rozegrał tylko 2 mecze automatycznie odpada a pozostali zawodnicy kwalifikowani są wg bezpośredniego meczu pomiędzy nimi – zwycięzca awansuje do półfinału z II miejsca w grupie.

Komentarz 2: 1 zawodnik ma 3 zwycięstwa, pozostali trzej zawodnicy po 1 zwycięstwie i rozegrali wszystkie mecze grupowe. Z 3 zawodników awansuje ten, który ma najwyższy procent  setów  wygranych do przegranych.

Komentarz 3: 3 zawodników ma 2 zwycięstwa a czwarty zawodnik ma 0 zwycięstw. Zawodnik z 0 dorobkiem zwycięstw odpada, pozostałych 3 zawodników z 2 zwycięstwami kwalifikuje sie zgodnie z % zwycięskich setów. To wyłania kolejność zawodników. Zawodnik z najlepszym % zwycięskich setów kończy grupę na I miejscu.

Komentarz 4: 3 zawodników ma 2 zwycięstwa a pozostały zawodnik 0 zwycięstw. Zawodnik bez zwycięstwa jest automatycznie eliminowany. Z pozostałych 3 zawodników z 2 zwycięstwami 1 zawodnik ma bilans setów 5-2 (71, 43%) a pozostali dwaj identyczny bilans setów 4-3 (57.14%); decyduje wówczas mecz bezpośredni pomiędzy zainteresowanymi zawodnikami.

Komentarz 5: 3 zawodników ma 2 zwycięstwa a pozostały zawodnik 0 zwycięstw. Zawodnik bez zwycięstwa jest automatycznie eliminowany. Z pozostałych 3 zawodników z 2 zwycięstwami 2 zawodników ma bilans setów 5-3 (62,5%) a pozostały zawodnik ma bilans setów 4-3 (57.14%); wówczas ten ostatni jest automatycznie eliminowany a z pozostałych dwóch zawodników na pierwszym miejscu z grupy awansuje zawodnik zwycięski z meczu bezpośredniego.

Komentarz 6: 3 zawodników ma 2 zwycięstwa a pozostały zawodnik 0 zwycięstw. Zawodnicy ze zwycięstwami rozegrali wszystkie mecze i mają bilans 5-4 (55,56%). W takim przypadku obliczamy % gemów wygranych; 44-40 (52,38%), 45-43 (51,14%) i 44-43 (50,57%). Wyłania na to kolejność zawodników.

(Źródło: http://www.nittoatpfinals.com/en/event/semifinal-qualifying-procedure)

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com