25 października, 2016

Regulamin ligi tenisowej „Kortland”

REGULAMIN LIGI TENISOWEJ KORTLAND

REGULAMIN LIGI TENISOWEJ  KORTLAND  2016/2017

Uczestnicy

 1. Uczestnikiem Ligi Tenisowej może być każdy, nie notowany na listach licencjonowanych zawodników PZT.
 2. Liga Tenisowa Kortland odbywa się wyłącznie na obiektach Klubu Tenisowego Kortland.
 3. Uczestnicy notowani w Rankingu Generalnym na dzień 30 IV 2016r. przepisani zostają automatycznie do nowej edycji, nowi zawodnicy mogą przystąpić do zawodów zgodnie z rozdziałem „Dopisanie się nowego zawodnika oraz rezygnacja z udziału”

Rundy

Rundy trwają dwa miesiące

I runda 1 V – 31 VI 2016r.

II runda 1 VII – 30 IX 2016r.

III runda 1 X  – 30 XI 2016r.

IV runda 1 XII – 31 I 2017r.

V runda 1 II – 31 III 2017r.

VI runda 1 IV – 30 V 2017r.

System rozgrywek

 1. Liga Tenisowa KORTLAND (dalej zwana Ligą) składa się z dwóch równoległych lig;
 • Liga Niebieska – 4 grupy po 8 zawodników (dalej zwana „wyższa”)
 • Liga Zielona – pozostałe grupy po 8 zawodników (dalej zwana „niższa”)

Zakwalifikowanie się zawodników do poszczególnych Lig i grup odbywa sie zgodnie z dotychczasowymi                           zasadami awansów. Do gr. A Ligi wyższej trafiają zawodnicy, którzy poprzedni sezon ukończyli w tej grupie, a               liczebność uzupełniona będzie poprzez awans zawodników zgodnie z zasadami awansu z niższej (ew. niższych)            grup. Podobnie będzie z pozostałymi grupami (na korzyść zawodników).

 1. Każda Liga składa się z 4 grup (od A do D) po 8 zawodników. Dopuszcza się powstanie kolejnych grup jednakże ilość grup w Lidze Niebieskiej (wyższej) może liczyć maksymalnie 5. W przypadku, gdy w trakcie sezonu powstaną kolejne 3 grupy w lidze niższej, w nowym sezonie 2017/2018 utworzona zostanie kolejna Liga.
 2. Zawodnicy w każdej rundzie rozgrywają mecze systemem „każdy z każdym” do dwóch wygranych setów. Set rozstrzygający domyślnie jest setem regularnym, chyba że zawodnicy przed rozpoczęciem meczu jednomyślnie uzgodnią inaczej.
 3. Po zakończonej rundzie 3 zawodników z najlepszym bilansem meczów wygranych do przegranych przechodzi do grupy wyższej, 3 z najgorszym bilansem spada do grupy niższej, pozostali zawodnicy pozostają w grupie. W przypadku identycznego bilansu meczów decyduje mecz bezpośredni, dalej pozycja rankingowa, dalej bilans gemów.
 4. Ligi mają identyczną punktację za mecze zgodnie z obowiązującą Tabelą Punktacji, prowadzony jest również równoległy Ranking Generalny dla poszczególnych Lig.
 5. Wraz z końcem sezonu 2016/2017 8 zawodników z najwyższą sumą uzbieranych punktów Ligi Zielonej za sezon 2016/2017 przechodzi do Ligi wyższej. Zawodnicy z najniższą sumą uzbieranych punktów z Ligi wyższej przechodzą do Ligi niższej.
 6. Na koniec sezonu 2016-2017 w każdej Lidze rozegrany zostanie turniej MASTERS (8 zawodników z najwyższą liczbą uzbieranych punktów w Rankingu Generalnym) z finałem podczas Pikniku Kortland w czerwcu 2017r.
 7. Zawodnik może się wycofać z rozgrywek; traci wtedy uzbierane punkty i miejsce w grupie w Lidze.
 8. Ponowne zapisanie się do rozgrywek może się dokonać po upływie 2 pełnych rund od momentu ogłoszenia rezygnacji w rozgrywkach (patrz rozdział „Dopisanie się nowego zawodnika”).

Dopisanie się nowego zawodnika

 1. Wpisowe do rozgrywek dla nowego zawodnika (nie grającego w sezonie 2015/2016) to 50 zł niezależnie od Ligi. To opłata jednorazowa.
 2. Nowy zawodnik (pretendent) chcąc zapisać się do rozgrywek musi zadeklarować w której Lidze chce grać. Jeśli wybiera Ligę wyższą aby dostać się do tej Ligi musi wygrać mecz „egzaminacyjny” z wylosowanym do tego meczu zawodnikiem („egzaminatorem”) z grup B-C Ligi wyższej. W przypadku zwycięstwa trafia na ostatnie miejsce w Rankingu Generalnym oraz do ostatniej grupy tej Ligi; zawodnicy dzielą się kosztami wynajmu kortu za ten mecz po połowie. Jeśli pretendent przegrywa mecz „egzaminacyjny” uiszcza całkowitą opłatę za wynajęty na ten mecz kort oraz automatycznie trafia do ostatniej grupy niższej Ligi niższej oraz na ostatnie miejsce w Rankingu Generalnym tej Ligi.
 3. Za mecz egzaminacyjny zawodnicy dostają punkty zgodnie z grupą w której grają; zawodnik „egzaminujący” zgodnie ze swoją grupą a zawodnik „egzaminowany” zgodnie z grupą, do której trafi po meczu.
 4. Mecz „egzaminacyjny” nie jest wymagany jedynie w najniższej Lidze.
 5. Za nowego zawodnika rozumie się również osobę, która uprzednio zrezygnowała z rozgrywek.
 6. W Lidze wyższej dopuszcza się dopisanie do ostatniej grupy maksymalnie 3 nowych zawodników w danej rundzie. Każda kolejna osoba chętna do uczestnictwa w rozgrywkach musi poczekać na rozpoczęcie kolejnej rundy. Wówczas będzie on tworzyć kolejną grupę wraz z zawodnikami, którzy w tej rundzie uzyskają najsłabsze bilanse meczów wygranych do przegranych z ostatniej grupy Ligi.
 7. Wszelkie roszady pomiędzy Ligami możliwe są jedynie po zakończeniu aktualnego sezonu.

Zasady rozegrania meczów

Umawianie się na mecz odbywa się poprzez rozmowę telefoniczną lub sms pomiędzy zainteresowanymi zawodnikami. Na rozegranie meczów zawodnicy mają czas do końca rundy przy zachowaniu następujących zasad:

 1. Przy osobistym wyzwaniu (telefon, sms) Wyzywający w momencie wyzwania proponuje termin rozegrania meczu. Wyzwany musi na to wyzwanie zareagować w ciągu 24 godzin. Jeśli nie zareaguje, wówczas Wyzywający ma prawo otrzymać walkovera.  Zawodnicy w ciągu 10 dni od daty pierwszego wyzwania muszą mecz rozegrać. Jeśli nie rozegrają z winy Wyzwanego, wówczas Wyzywający ma prawo do walkovera; jeśli zawodnicy nie są w stanie dogadać się w sprawie terminu (w ciągu tych 10 dni) wówczas mecz jest nierozstrzygnięty, może być rozegrany w późniejszym terminie danej rundy.
 2. Jeśli zawodnik wywołany odwoła umówiony mecz bez poinformowania przeciwnika z jednoczesną prośbą o przełożenie meczu na określony termin, wywołującemu z urzędu przysługuje walkover.
 3. Jeżeli zawodnicy nie są w stanie ustalić terminu meczu z przyczyn leżących po obu stronach (brak możliwości dostosowania się jednego i drugiego gracza do proponowanych terminów) uważa się, że takie wyzwanie traci ważność, przy czym aby to nastąpiło obowiązujące jest zaproponowanie przynajmniej czterech terminów przez każdego z graczy w ciągu całej rundy. O każdej propozycji Organizator powinien wiedzieć.
 4. Organizator, by ułatwić zawodnikom rozegranie meczów, będzie telefonicznie informował o ewentualnych wolnych kortach oraz w miarę możliwości będzie pośredniczył w ustalaniu meczów.
 5. Brak umawiania meczów ze strony Organizatora nie może być powodem przyznania walkovera.
 6. Wyzwanie na mecz, jak również wyzwanie do dokończenia meczu może odbyć się najpóźniej 14 dni od ostatniego dnia danej rundy.  Po tym terminie niemożność ustalenia terminu gry nie pociąga za sobą walkowera dla żadnej ze stron za wyjątkiem sytuacji udokumentowania unikania gry oraz sytuacji z pkt 5.
 7. Odwołanie umówionego meczu musi się odbyć poprzez poinformowanie przeciwnika oraz Organizatora o chęci odwołania. Jeśli odwołujący nie zapyta przeciwnika o możliwość przełożenia meczu, automatycznie zostaje przyznany walkover. Po odwołaniu meczu do odwołującego należy inicjatywa ponownego ustalenia terminu meczu (zaproponować musi przynajmniej 3 terminy wolnych kortów) pod rygorem przyznania drugiemu walkovera na koniec rundy (patrz pkt 5.)
 8. Przy umawianiu się na mecz zalecana jest postawa dżentelmeńska, z chęcią polubownego ustalania terminów gier. Decyzję o przyznaniu ewentualnego walkovera z powodu niemożności umówienia się na mecz podejmuje Organizator ostatniego dnia rundy na podstawie informacji o rażącym unikaniu gry (wielokrotne propozycje od zawodnika lub Organizatora pozostawione bez rezultatu). Organizator będzie starał się sporne kwestie polubownie rozwiązywać.
 9. Umówiony mecz może trwać maksymalnie do godziny 22:30. Po tej godzinie dokończenie meczu jest możliwe tylko w przypadku zgody przedstawiciela Organizator / Klubu. Nie ma również obowiązku dokończenia meczu po tej godzinie jeśli jeden z zawodników tego nie chce niezależnie od aktualnego wyniku (brak kreczu).
 10. Mecze odbywać się będą bez obecności sędziego. Generalną zasadą jest sędziowanie swojej strony kortu. Wykluczone jest przejście zawodnika na stronę przeciwnika w celu sprawdzenia śladu nawet, gdy mecz rozgrywany jest bez sędziego chyba że zawodnik pozwoli na przejście na swoją stronę przeciwnika. Przejście na stronę przeciwnika bez pozwolenia pociąga za sobą przyznanie punktu w gemie przeciwnikowi. W przypadku rażących błędów sędziowania lub braku porozumienia co do skuteczności sędziowania zawodnik ma prawo poprosić osobę trzecią o sędziowanie spotkania i obaj zawodnicy muszą się na to zgodzić. W takim przypadku decyzje sędziego są  ostateczne. Przepisy gry amatorskiej znaleźć można na stronie www.pzt.pl

 

Piłki

 1. Aby zawodnicy mieli zbliżone szanse na dobrą grę piłki zapewnia sponsor lub Organizator.
 2. Mecze rozgrywane będą piłkami nowymi lub maksymalnie po jednym meczu.
 3. Jeśli piłki będą zapewniane przez Organizatora, wówczas od każdego zawodnika przy pierwszym meczu w danej rudzie pobrana zostanie kwota 50 zł jednorazowej opłaty za rundę.
 4. Po każdym meczu piłki wracają do Klubu.

 

Płatności

 1. Zawodnicy uiszczają opłatę za wynajęcie kortu po połowie.
 2. W przypadku, gdy zawodnik nie stawi się na umówiony mecz bez uprzedzenia lub do meczu pozostało mniej niż 24 godziny zostanie on obciążony całością opłaty rezerwacji kortów, chyba że Organizatorowi uda sie sprzedać te godziny.
 3. Minimalna opłata to równowartość za rezerwację; jeśli jest możliwość przedłużenia meczu zawodnicy uiszczają za każde następne 0,5 godz.
 4. Zawodników obowiązywać będą następujące opłaty za wynajem kortów na mecze Ligi w sezonie letnim (1V – 30 IX):

w dni powszednie w godzinach 7.00-15.00:

 • na kortach otwartych (ul. Przylesie 60) 20 zł/godz.
 • na halach (ul. Modlińska 65) 30 zł/godz.,

w dni powszednie w godzinach 15.00-23.00 oraz soboty, niedziele i święta w godzinach 7.00-23.00:

 • na kortach otwartych 30zł/godz.
 • na halach 40 zł/godz.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie sezonu. Ewentualne zmiany będą podyktowane jedynie rozwiązaniem nieprzewidzianych sytuacji na korzyść zawodników i harmonijnego przeprowadzenie rozgrywek.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com