25 października, 2016

Regulamin klubu tenisowego „Kortland”

REGULAMIN KLUBU TENISOWEGO KORTLAND

 

 1. Organizatorem i właścicielem Klubu Tenisowego są Paweł Hadryś i Sándor Ladányi działający pod firmą „KORTLAND Paweł Hadryś & Sándor Ladányi” spółka cywilna, ul. Modlińska 65 05-110 Jabłonna (dalej również „KORTLAND” lub „Klub Tenisowy”).
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady działania Klubu Tenisowego. Zasady określone w Regulaminie dotyczą wszystkich graczy indywidualnych oraz uczestników zajęć organizowanych przez KORTLAND – w tym zajęć grupowych, turniejów i rozgrywek ligowych.
 3. Klub Tenisowy nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie czy w mieniu Uczestników, co dotyczy w szczególności przypadków przebywania przez Uczestników poza terenem kortów Klubu Tenisowego, także gdy takie przebywanie odbywać się będzie samowolnie przez Uczestnika, jak też, gdy Uczestnik przebywać będzie poza terenem Klubu Tenisowego w oczekiwaniu na rozpoczęcie zajęć, czy po ich zakończeniu. Modyfikacja powyższych zasad odpowiedzialności jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy tak stanowić będą bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty/rzeczy pozostawione przez Uczestników czy osoby im towarzyszące w obiektach Klubu Tenisowego bądź ich sąsiedztwie, przy czym przez sąsiedztwo takie należy rozumieć teren/obszar znajdujący się poza terenem Klubu Tenisowego (np. parking).
 5. W przypadku, gdyby korzystający z kortów/zajęć i/lub osoba mu towarzysząca swoim działaniem/zaniechaniem spowodowała szkodę w mieniu i/lub na osobie, zobowiązana będzie do jej naprawienia, w myśl właściwych przepisów prawa. W każdym razie korzystający przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w takiej sytuacji Klub Tenisowy nie ponosi żadnej odpowiedzialności w tym z powodu braku nadzoru.
 6. Gra na kortach Klubu Tenisowego odbywa się na własną odpowiedzialność graczy lub na odpowiedzialność rodziców/opiekunów prawnych graczy niepełnoletnich, co dotyczy w szczególności odpowiedzialności za skutki takiej gry, wynikające z ujawnionych bądź ukrytych przeciwwskazań zdrowotnych do gry w tenisa. Klub Tenisowy nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia doznany w trakcie gry w  tenisa bądź będący skutkiem takiej gry chyba że inaczej stanowić będą bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Klub Tenisowy dokłada starań celem zapewnienia bezpiecznych warunków gry. Jednakże gracze oraz rodzice/opiekunowie graczy niepełnoletnich przyjmują do wiadomości, iż uprawianie tenisa na każdym poziomie wiąże się z ryzykiem wystąpienia uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.
 8. Uczestnictwo w grach indywidualnych, zajęciach organizowanych przez KORTLAND, w tym w rozgrywkach sportowych równoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu. Wszyscy gracze indywidualni oraz uczestnicy zajęć organizowanych przez KORTLAND zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu, a nadto etykiety gry w tenisa, w tym w szczególności regułfair play.
 9. Wszystkich graczy obowiązuje strój sportowy (tenisowy) dostosowany do warunków atmosferycznych, buty tenisowe bez ostrych kantów, z gładką podeszwą (bez bieżnika).
 10. W ramach jednej godziny zegarowej gier indywidualnych lub zajęć organizowanych przez KORTLAND przeznacza się 5 minut na uporządkowanie kortu (siatkowanie). Oznacza to, że czas jednej godziny gier indywidualnych lub zajęć organizowanych przez KORTLAND wynosi 55 minut. W przypadku, gdy czas gry indywidualnej lub zajęć organizowanych przez KORTLAND przekracza jedną godziną zegarową, czas niezbędny na uporządkowanie kortu odlicza się jedynie od ostatniej godziny gry (lub jednostki czasowej krótszej niż godzina zegarowa).
 11. Uczestnicy gier indywidualnych oraz zajęć organizowanych przez KORTLAND obowiązani są stosować się do poleceń trenerów, instruktorów oraz personelu.
 12. Rodzice/opiekunowie graczy niepełnoletnich odpowiadają za bezpieczne przybycie na zajęcia i powrót do domu swoich podopiecznych.
 13. Bez odrębnej zgody graczy lub rodziców/opiekunów graczy niepełnoletnich Klub Tenisowy może zamieszczać na stronie internetowej www.kortland.pl lub w innych materiałach promocyjnych, jedynie zdjęcia graczy uczestniczących w zajęciach organizowanych przez KORTLAND, w tym rozgrywkach sportowych. Zdjęcia te wykonywane będą jedynie w czasie zajęć oraz w związku z nimi (zdjęcia obejmować będą tzw. sytuacje na korcie lub ceremonie wręczania nagród). Każdemu graczowi przysługuje prawo do niewyrażenia lub cofnięcia zgody na publikację zdjęć obejmujących jego wizerunek.
 14. Zdjęcia graczy indywidualnych (jednostkowe wizerunki) będą publikowane wyłącznie za ich uprzednią zgodą.
 15. Zaplanowane zajęcia organizowane przez KORTLAND oraz gry indywidualne nie odbywają się w przypadku złych warunków atmosferycznych (lub następstw złych warunków atmosferycznych) uniemożliwiających ich rozpoczęcie i przeprowadzenie, a także w przypadku wystąpienia siły wyższej.
 16.  O możliwości przeprowadzenia zajęć (w związku ze złymi warunkami atmosferycznymi) decyduje Klub Tenisowy o czym należy upewnić się najpóźniej 0,5 godz. przed zajęciami.
 17. Błędna ocena gracza o niemożliwości gry lub odbycia zajęć w związku z warunkami atmosferycznymi nie zwalnia gracza z obowiązku wniesienia opłaty w pełnej wysokości (w przypadkach, gdy odbycie gry lub zajęć organizowanych przez KORTLAND było możliwe). W przypadku odwołania zajęć przez Klub Tenisowy opłata za kort zostaje zwrócona, bądź ewentualnie gra indywidualna albo zajęcia zostają przeniesione na inny ustalony z graczem termin.
 18. Opłaty za wynajęcie kortu i udział w zajęciach organizowanych przez KORTLAND mogą być wnoszone gotówką lub w przypadku stałych klientów przelewem na rachunek bankowy nr 16 1140 2004 0000 3302 7404 3746 prowadzony na rzecz: „Paweł Hadryś & Sándor Ladányi KORTLAND” spółka cywilna, ul. Modlińska 65 05-110 Jabłonna.
 19. Gry indywidualne w Klubie Tenisowym odbywają się w formie gry jednorazowej oraz gry abonamentowej. Regulacje powyższych form określa Regulamin Płatności dostępny na obiektach Klubu Tenisowego, jak również na stronie www.kortland.pl
 20. Wszelkie uwagi, zażalenia, propozycje dotyczące funkcjonowania Klubu Tenisowego należy kierować do właścicieli, Pawła Hadrysia i Sándora Ladányi pod nr tel: 509664401 lub e-mailem: biuro@kortland.pl
 21. Niniejszy Regulamin dostępny jest na terenie Klubu Tenisowego, poprzez wywieszenie jego treści, pod następującymi adresami: ul. Przylesie 60, 05-110 Jabłonna oraz ul. Modlińska 65, 05-110 Jabłonna oraz umieszczenie na stronie internetowej www.kortland.pl
 22.  Klub tenisowy zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu również w trakcie trwania sezonu.
 23. Załącznikiem do niniejszego Regulaminu jest Cennik, opublikowany łącznie z Regulaminem.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com